Bun venit pe site-ul Primariei Lopadea Noua!

IMPORTANT! Ce este Venitul Minim de Incluziune (VMI)?

29 noiembrie 2023

 

IMPORTANT!

Ce este Venitul Minim de Incluziune (VMI)?

VMI reprezintă un program unic de asistență socială, creat pentru a ajuta persoanele și familiile vulnerabile să depășească obstacolele financiare pe care le întâmpină și să-și îmbunătățească viața. Acesta este un beneficiu prevăzut în Legea nr. 196/2016 privind venitul minim de incluziune și are două componente:

SPRIJIN PENTRU

FAMILIILE CU COPII

-SPRIJIN PENTRU

INCLUZIUNE

 

VMI se acordă începând cu luna ianuarie 2024 persoanelor/familiilor solicitante. Acesta înlocuiește prestațiile anterioare, respectiv, venitul minim garantat (VMG) și alocația pentru susținerea familiei (ASF).

 1. Beneficiile VMI (ajutor de incluziune și/sau ajutor pentru familia cu copii) se acordă sub formă de plată unică lunară.
 2. Solicitanții de VMI sunt asigurați în sistemul de sănătate.
 3. Solicitanților de VMI li se asigură locuința împotriva cutremurelor, alunecărilor de teren și inundațiilor.
 4. Dacă sunteți solicitant de VMI aveți acces automat la serviciile sociale disponibile, în funcție de nevoile identificate, în vederea depășirii situațiilor de dificultate.
 5. Ca solicitant de VMI intrați în categoria consumatorilor vulnerabili și veți primi ajutoare pentru încălzirea locuinței și de alte măsuri destinate consumatorului vulnerabil.
 6. VMI promovează munca – ca solicitant de VMI sunteți sprijiniți prin stimulente financiare inclusiv în situația în care veți obține venituri prin muncă și veți beneficia de măsuri care să sprijine accesul la locuri de muncă.
 7. Programul încurajează participarea copiilor din familiile vulnerabile la educație, pentru un viitor mai bun.

Cine poate solicita VMI?

Persoanele singure și familiile aflate în situație de dificultate, care îndeplinesc condițiile de acordare potrivit legii. Solicitanții trebuie să aibă reședința sau/și domiciliul în România și să facă dovada acesteia.

Cum se solicită VMI?

 1. Dacă sunteți solicitant de venit minim garantat (VMG) și/sau de alocație pentru susținerea familiei (ASF):
 2. Veți obține informații despre VMI de la primăria de care aparțineți.
 3. Începând cu 1 noiembrie 2023 puteți depune la primărie documentele pentru acordarea VMI.
 4. Ce trebuie depus?
 5. Cererea de acordare a VMI – modelul cererii se găsește la primărie.
 6. Cererea de acordare a VMI trebuie însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelorfără adăpost.
 7. Cererea se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei comunei, oraşului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul dreptului.
 8. Dacă nu ați beneficiat de VMG sau ASF până acum, darvă aflați în situație de dificultate:
 9. Veți obține informații despre VMI de la primăria de care aparțineți.
 10. Începând cu 1 noiembrie 2023 puteți depune la primărie documentele pentru acordarea VMI.
 11. Ce trebuie depus?
 12. Cererea de acordare a VMI – modelul cererii se găsește la primărie.
 13. Cererea de acordare a VMI trebuie însoţită de documentele doveditoare, inclusiv în cazul cetăţenilor străini sau apatrizi, precum şi al persoanelorfără adăpost.
 14. Cererea se depune pe suport hârtie sau se transmite electronic şi se înregistrează la serviciul public de asistenţă socială de la nivelul primăriei comunei, oraşului, municipiului sau a sectorului municipiului Bucureşti în a cărui rază teritorială îşi are domiciliul ori reşedinţa sau, după caz, trăieşte titularul dreptului.

 

Care sunt condițiile de acordare VMI?

Pentru a beneficia de venit minim de incluziune trebuie să îndepliniți următoarele condiții generale:

 • Să nu dispuneți de venituri suficiente pentru a vă asigura un nivel de trai minim.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 275 lei, respectiv până la 400 lei pentru persoana singură în vârstă de cel puțin 65 de ani, pentru acordarea ajutorului de incluziune.
 • Să aveți venituri nete lunare ajustate de până la 700 lei, pentru acordarea ajutorului pentru familia cu copii.
 • Să completați cererea de acordare a venitului minim de incluziune și să furnizați documentele justificative.
 • Cererea va fi analizată de către reprezentanții primăriei pentru verificarea îndeplinirii condițiilor de acordare a VMI. Se va realiza verificarea documentelor depuse și va avea loc o anchetă socială în teren, la reședința declarată.
 • Să vi se aprobe acordarea VMI prin dispoziția primarului.

 

Înregistrarea solicitanților

Toți beneficiarii actuali de VMG și ASF trebuie să se înregistreze în sistem începând cu data de 1 noiembrie și până la 31 decembrie 2023. Aceasta este o măsură esențială pentru a nu pierde dreptul la VMI odată cu aplicarea legii de la 1 ianuarie 2024.

Ce documente sunt necesare pentru a solicita VMI?

Formular standard de cerere pentru acordare VMI

Declaraţie pe propria răspundere

Actul de identitate al solicitantului și al membrilor familiei

Adeverințe de venit pentru toate sursele de venit ale familiei

Certificat de naștere pentru fiecare copil

Certificatul de deces pentru oricare membru decedat al familiei

Dovada școlarizării pentru copiii cu vârsta cuprinsă între 3 și 16 ani

Angajamentul de plată (pentru situațiile în care se pot constata drepturi acordate necuvenit)

Alte documente specifice situației beneficiarului5

Care este cuantumul VMI*?

*Exemplificare

 • Cuantumul ajutorului de incluziune acordat familiei/persoanei singure reprezintă diferența dintre cuantumul maxim prevăzut de lege – 275 lei/lună/membru de familie sau 400 lei/lună în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani și cuantumul venitului net ajustat calculat conform legii.

 

o Cuantumul maxim, pentru beneficiarii care nu obțin niciun venit, este de 275 lei/lună/ membru de familie, iar, în cazul persoanei singure cu vârsta de cel puțin 65 de ani, cuantumul maxim este de 400 lei/lună.

 • Cuantumul ajutorului pentru familia cu copii este stabilit în funcție de nivelul venitului net lunar ajustat și numărul de copii din familie:

 

o Pentru familia beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

» 107 lei, pentru familia cu un copil;

» 214 lei, pentru familia cu 2 copii;

» 321 de lei, pentru familia cu 3 copii;

» 428 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

o Pentru familia monoparentală beneficiară de ajutor de incluziune, precum și pentru cea cu venituri nete lunare ajustate de până la 275 de lei/lună, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

» 120 de lei, pentru familia cu un copil;

» 240 de lei, pentru familia cu 2 copii;

» 360 de lei, pentru familia cu 3 copii;

» 480 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

o Pentru familiile care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

» 85 de lei, pentru familia cu un copil;

» 170 de lei, pentru familia cu 2 copii;

» 255 de lei, pentru familia cu 3 copii;

» 340 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.

o Pentru familiile monoparentale care au un venit net lunar ajustat cuprins între 276 de lei/ lună și 700 de lei inclusiv, cuantumul lunar al ajutorului pentru familia cu copii este:

» 110 lei, pentru familia cu un copil;

» 215 lei, pentru familia cu 2 copii;

» 325 de lei, pentru familia cu 3 copii;

» 430 de lei, pentru familia cu 4 copii sau mai mulți.6

Obligațiile familiilor/persoanelor singure care beneficiază de VMI

 • Să depuneţi la primărie, din 6 în 6 luni, declaraţia pe propria răspundere, completată conform modelului aprobat prin normele metodologice de aplicare a legii.
 • Să comunicaţi primăriei în a cărei rază teritorială îşi au domiciliul sau reşedinţa, orice modificare cu privire la domiciliu, venituri şi numărul membrilor familiei, în termen de maximum 10 zile de la data la care a intervenit modificarea.
 • Solicitanţii de VMI – componenta ajutor de incluziune, atât titularul dreptului, cât și membrii familiei sale apți de muncă și care nu obţin venituri din orice formă legală de angajare şi nici din activităţi independente sau activităţi agricole au obligaţia:

 

o de a urma măsurile active prevăzute de planul individualizat de mediere, stabilit de către AJOFM odată cu înregistrarea acestora ca persoane aflate în căutarea unui loc de muncă;

o de a se prezenta, ori de câte ori sunt solicitate, la sediul AJOFM în a cărei evidenţă sunt înregistrate ca persoane în căutarea unui loc de muncă, în vederea încadrării în muncă sau a participării la serviciile pentru stimularea ocupării forţei de muncă şi de formare profesional.

 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să presteze lunar, la solicitarea primarului, activități sau lucrări de interes local, cu respectarea duratei normale a timpului de muncă şi a normelor de securitate şi sănătate în muncă. Efectuarea activităților și lucrărilor de interes local se realizează de o singură persoană aptă de muncă din familia beneficiară de ajutor de incluziune.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune în cuantum de până la 50 lei/lună au obligația de a presta trimestrial activități sau lucrări de interes local, în oricare din lunile trimestrului, primarul stabilind orele de muncă pentru trimestrul respectiv.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități cu caracter ocazional, stabilite conform solicitărilor transmise primăriei de către persoane juridice, persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale sau întreprinderi familiale care au nevoie de forţă de muncă.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune, au obligația să efectueze activități specifice, prevăzute de Legea nr. 111/2022, dacă există solicitări în acest sens.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutor de incluziune și care nu au un nivel de educaţie şcolară sau cunoştinţele necesare au obligația să parcurgă cursurile programului educaţional „A doua şansă“ reglementate prin ordin al ministrului educaţiei.
 • Solicitanţii de VMI care primesc ajutorul pentru familia cu copii, în situația în care unul sau mai mulți din copiii aflați în întreținere urmează cursurile unei unități de învățământ din străinătate, au obligația de a prezenta la primărie, din 6 în 6 luni, documentul eliberat de unitatea de învăţământ, în condiţiile legislaţiei statului respectiv, din care să rezulte frecventarea de către copii a cursurilor, precum şi numărul absenţelor înregistrate de aceştia, în vederea stabilirii cuantumului ajutorului acordat.
 • Titularul de VMI căruia i s-a suspendat dreptul (plata aferentă VMI integral sau a uneia din componentele sale), are obligația ca, în termenul maxim de 3 luni prevăzut de lege, să facă dovada îndeplinirii obligaţiilor a căror nerespectare a constituit motivul deciziei de suspendare. În caz contrar, se va proceda la încetarea acordării dreptului.

 

Last modified: 29 noiembrie 2023

Comments are closed.

Acest site foloseşte cookies. Navigând în continuare vă exprimaţi acordul asupra folosirii cookie-urilor. Detalii

The cookie settings on this website are set to "allow cookies" to give you the best browsing experience possible. If you continue to use this website without changing your cookie settings or you click "Accept" below then you are consenting to this.

Close